Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Bytový dům - Kobylisy
Info
Stav Návrh
Rok 2016
Klient EL-TI & CO, s.r.o.
Adresa Klapkova 20, Praha
O projektu

Novostavba uvnitř Prahy. Návrh bytového domu a vestavba do vnitrobloku v Praze. 

Návrh se skládá ze tři objektu A, B, C.

Budova je navržena v zastavěném území na pozemcích stávající zahrady. Stavba navazuje na stávající urbanistickou strukturu a je umístěna v souladu se stávající otevřenou stavební čárou a navazuje výškově na sousední objekty. Objekty v nejbližším okolí mají různé výšky, podlažnosti a využití (rodinné domy, bytové domy). Navržená novostavba dotváří proluku v urbanistické struktuře. Objekt A z Jihu navazuje na stávající objekt zastřešený šikmou střechou, na kterou navazuje v úrovni hřebene a hlavní římsy. Objekt B je jednopodlažní solitérní objekt se sedlovou střechou s podkrovím, propojený s objektem A v podzemní garáži. Objekt C navazuje na stávající objekt rodinného domu zastřešený pultovou střechou v úrovni hřebene a římsy. Objekty B a C jsou přístupny skrz objekt A.

Navržený objekt A je umístěný na západní hranici pozemku, navazuje v půdorysné i výškové stopě na okolní budovy, a dotváří tak uliční frontu. Jedná se o bytový dům, který v parteru obsahuje automobilový výtah zpřístupňující podzemní garáže, nebytovou
jednotku a bytovou jednotku. 2. – 4.NP obsahuje bytové jednotky. Partér také slouží jako průchod do dvora.

Navržený objekt B je umístěn ve vnitrobloku u východní hranice pozemku. Je jednopodlažní plus podkroví. Nachází se zde dvě bytové jednotky. Šířkou odpovídá šířce objektu A, hloubkou odpovídá dalším objektům již postaveným uvnitř řešeného vnitrobloku.

Navržený objekt C je umístěný na jižní hranice pozemku, navazuje výškově hřebenem na sousední objekt rodinného domu, zrcadlově opakuje štítovou stěnu souseda a dotváří tak jeho slepou stěnu. Nachází se zde další dvě bytové jednotky.

Objekt A dotváří chybějící zástavbu proluky. Objekty B a C přirozeně navazují na rozmanitou urbanistickou strukturu tohoto městského bloku, který dle územně analytických podkladu spadá do zástavby heterogenní struktury.

Objekt svou hmotou respektuje okolní zástavbu. Objekt dodržuje uliční/ stavební čáru, má shodnou výšku hřebene a uliční korunní římsy se sousedním domem, od kterého přejímá sklon střešní roviny.